X
تبلیغات
رایتل
JavaScript Codes
نمونه سوال و مطالب علمی
تست بنویسیم دوم

-معنی کلمه " مواظبت " کدامیک از موارد زیر است؟

الف) مراقبت   

ب) نگهداری   

ج) تربیت   

د) موارد الف و ب ×

 

2- املای کدام کلمه غلط است؟ 

الف) حیاط   

ب) تصمیم   

ج) خوش حال   

د) کسیف ×

 

3- در پایان کدام کلمه شکل " ﻪ " صدای " اِ " نمی دهد؟ 

الف) خانه   

ب) لحظه   

ج) توجٌه ×   

د) تخته

 

4- حرف " ی " در پایان کلمه های " کبری – حتٌی – مصطفی " چه صدایی می دهد؟

الف) صدای آ ×   

ب) صدای اُ   

ج) صدای ایب   

د) صدای اِ

 

5- کلمه " همیشه " شامل چند بخش و چند حرف است؟ 

الف) ٤ بخش و پنج حرف   

ب) ٣ بخش و پنج حرف ×

ج) ٣ بخش و چهار حرف   

د) ٢ بخش و چهار حرف   

 

6- کدام جمله مرتب شده است؟ 

الف) برگشت پیش مادر کبری   

ب) کبری برگشت پیش مادر 

ج) کبری پیش مادر برگشت ×   

د) پیش مادر کبری برگشت 

 

7- صدام " م " در کدام کلمه دو بار تکرار شده است؟ 

الف) مشغول   

ب) مرجان   

ج) امٌا ×   

د) همه 

 

8- جمله " دانش آموزان به ترتیب وارد ... " با کدام یک از ترکیب های زیر کامل می شود؟ 

الف) کلاس شدند ×   

ب) پیدا کند   

ج) آفریده است   

د) گردش دارد 

 

9- در کلمه " ورزش " حرف " و " چه صدایی می دهد؟ 

الف ) وَ ×   

ب ) او   

ج ) وِ   

د ) اُ

 

10- مخالف کدام کلمه صحیح نیست ؟

الف) جوان، پیر   

ب) خشک، خیس   

ج) شادی، خوشحالی   

د ) سرد، گرم ×

 

11-چراغ راهنمایی برای عبور پیاده ها ... می باشد.

الف) قرمز   

ب) سبز ×   

ج) زرد   

د) خاموش 

 

12-کدامیک از کلمات زیر هم خانواده " راهنما " نیست:

الف) باهنر ×   

ب) راهنمایی   

ج) راهبر   

د) راهرو

 

13-اتاقک یعنی چه؟ 

الف) اتاق کوچک ×   

ب) اتاق زیبا   

ج) اتاق بزر گ   

د) اتاق گرم 

 

14-کدام جمله مرتب شده است؟ 

الف) شده خواهری بودم من به تازگی صاحب

ب) من به تازگی شده بودم صاحب خواهری 

ج) من به تازگی صاحب خواهری شده بودم. ×

د) صاحب خواهری شده بودم من به تازگی 

 

15-علامت تشدید در کلمه " مرتب " روی کدام حرف قرار می گیرد؟ 

الف) حرم " م "   

ب) حرف " ر "   

ج) حرف " ب "   

د) حرف " ت " × 

 

16- در کلمه " قوری " حرف " ی " چه صدایی می دهد؟ 

الف) صدای " آ "   

ب ) صدای " یِ "   

ج ) صدای " ایر" ×   

د ) صدای " یا " 

 

17- در جمله زیر جای کلمه داخل پرانتز کلمه دیگری انتخاب کن: 

خوردن قند زیاد به دندان ( ضرر ) می رساند.

الف) زیان ×   

ب) فایده   

ج) سود   

د) منفعت 

 

18- روز پیروزی ما در چه تاریخی بود؟ 

الف) ١٢ بهمن ماه   

ب) ٢٢بهمن ماه ×   

ج) ١٣ بهمن ماه   

د) ٢٠ بهمن ماه  

 

19- ماه بهمن در چه فصلی و در چندمین ماه آن فصل است؟ 

الف) بهار – سومین ماه   

ب) تابستان – سومین ماه  

ج) زمستان – دومین ×   

د) زمستان – اولین

 

20- کرم ابریشم چند وقت در پیله خود می ماند؟ 

الف) دو هفته   

ب) چهار هفته ×   

ج) سه هفته   

د) دو یا سه هفته   

 

21- "تهرانی" به کسی گفته می شود که ... 

الف) در تهران به دنیا آمده باشد.   

ب) به تهران آمده باشد. 

ج) از تهران رفته باشد.   

د) اهل تهران باشد. × 

 

22- جمله " من به مدرسه ... " با چه کلمه ای کامل می شود؟ 

الف) رفتم ×   

ب) رفت   

ج) رفتی   

د) رفتیم 

 

23- در جمله " ... فردا به مشهد می رویم. " در جای خالی چه کلمه ای باید گذاشت؟

الف) من   

ب) تو   

ج) او   

د) ما ×

 

24- مردم ایران به چه زبانی صحبت می کنند؟ 

الف) ترکی   

ب) فارسی ×   

ج) کردی   

د) لری 

 

25- مخالف کلمه " سمت راست " چیست؟ 

الف) حرف دروغ   

ب) خط کج   

ج) راستگو   

د) سمت چپ ×

 

26- به دری که از آهن ساخته شده باشد چه می گویند؟ 

الف) مسی   

ب) فولادی   

ج) سنگی   

د) آهنی ×

 

27- جمله " رحیم از بازار .... " با چه کلمه ای کامل می شود؟ 

الف ) برگشت ×   

ب) برگشتیم   

ج) برگشتی   

د) برگشتند

 

28- معنی کدامیک از کلمات زیر غلط است؟   

الف) آزار = اذیت   

ب) غمگین = اندوهگین   

ج) نیرومند = بزرگ ×   

د) شاد = خوشحال 

 

29- در جمله " سعید از بازار آمد. " به جای کلمه " سعید " چه کلمه ای می توان نوشت؟

الف) آنها   

ب) تو   

ج) او ×   

د) ما 

 

30- کدامیک از جمله های زیر از نظر معنی صحیح نیست؟

الف) اولین ماه فصل پاییز مهر نام دارد. 

ب) شب هوا روشن تر از روز است. ×

ج) ما در کلاس دوم درس می خوانیم.   

د) روزهای تابستان بلندتر از روزهای زمستان است.

 

31- کدام کلمه دو بخشی است؟

الف) غصه ×   

ب) فکر   

ج) تند   

د) دبستان

 

32- در کدامیک از کلمات زیر شکل " ﻪ " صدای " هئ" می دهد؟ 

الف) به به ×   

ب) لحظه   

ج) مدرسه   

د) شهره   

 

33- در کدام کلمه شکل حرف " و " صدای " واو " می دهد؟ 

الف) بود   

ب) گاو ×   

ج) کوه   

د) گوسفند 

 

34- کدامیک از حرفهای زیر چهار شکل دارد؟ 

الف) د   

ب) ج   

ج) غ ×   

د) م 

 

35- در جمله " خانه ما نزدیک دبستان و خانه شما دور از دبستان است. " کدام دو کلمه مخالف هم هستند؟ 

الف) خانه، دبستان   

ب) ما، ولی   

ج) نزدیک، دور ×   

د) ما، شما 

 

36- در کلمه " سؤال " شکل " ء " چه صدایی دارد؟ 

الف) فتحه   

ب) تشدید   

ج) کسره   

د) همزه ×

 

37- املای کدام کلمه غلط می باشد؟ 

الف) اتٌفاقاً   

ب) فعلن ×   

ج) کاملاً   

د) حتماً 

 

38- به کلمه های " حافظ، حفاظت، محفوظ " چه می گویند؟ 

الف) مخالف   

ب) هم خانواده ×   

ج) هم معنی   

د) متضاد 

 

39- کلمه " بیمارستان " چند دندانه دارد؟ 

الف) ٤ دندانه   

ب) ٥ دندانه   

ج) ٦ دندانه ×   

د) ٣ دندانه

 

40- کدام دسته از کلمات زیر هم معنی نیستند؟

الف) نبدی، نبودی، نبود   

ب) آشکار، نمایان، پیدا 

ج) شدید، سخت، تند   

د) اطاعت، مطیع، واجب ×

 

41- کدام کلمه دارای چند معنی است؟ 

الف) شیر ×   

ب) مادر   

ج) آبادان   

د) سمنانی  

 

42- در جمله زیر در جای خالی چه کلمه ای باید بنویسیم؟ 

... توانستم مسأله ریاضی را حل کنم.  

الف) تو   

ب) ما   

ج) شما   

د) من ×


  1-طبقه بندی کن: 
انگور – هندوانه – توت – خیار – گوجه – خربزه – سیب – هلو – پرتقال – طالبی – آلبالو – انار 


میوه های درختی
توت – سیب – هلو – پرتقال – آلبالو – انار – انار

میوه های بوته ای
هندوانه – خیار – گوجه – خربزه – طالبی

   2- به کلمه های زیر ( دان ) اضافه کن و معنی هر کدام را بنویس: 

شمع = شمعدان: جای شمع 
یخ = یخ دان: جای یخ 
نمک = نمکدان: جای نمک 
گلاب = گلاب دان: جای گلاب 
گل = گلدان: جای گل    3-به جمله زیر هر بار یک کلمه اضافه کن و بنویس: 

من در ایران زندگی می کنم. 
الف) من با خانواده ام در ایران زندگی می کنم. 
ب) من با خانواده ام و دوستانم در ایران زندگی می کنم. 
پ) من با خانواده ام و دوستانم به خوبی در ایران زندگی می کنم.    4-در هر جای خالی یک کلمه انتخاب کن و بنویس. به دلخواه خود یک کلمه انتخاب کن و بنویس: 

پاکیزه – خوبی – سعی – پرسیدم – سؤال کردم – مهربانی – تمییز – کوشش 
الف)-هوای روستا پاکیزه ( تمییز) است. 
ب)- پدر یزرگ مرد مهربانی ( خوبی ) است. 
ج)-من هم کوشش ( سعی ) می کنم از آن چه دارم به دوستانم بدهم. 
د)-روزی از مادرم سؤال کردم ( پرسیدم ).    5- به اول جمله زیر " چرا " اضافه کن و جواب آن را بنویس: 

ما خدا را دوست داریم: چرا ما خدا را دوست داریم؟ چون به ما نعمتهای زیادی داده است.    6- به کلمه های زیر " ان " اضافه کن و با هر یک جمله بساز: 

دوست = دوستان: من دوستان بسیاری دارم. 
درخت = درختان: در فصل بهار درختان شکوفه می دهند. 
مرد = مردان: مردان میهن ما شجاع و دلیر هستند.    7- مرتٌب کن: 

الف) سخن – آدم – دعا – با خدا – می گوید – در موقع. 
در موقع دعا آدم با خدا سخن می گوید. 
ب) است - مرد - پدر بزرگ - مهربانی. 
پدر یزرگ مرد مهربانی است. 
پ) دارد – آدم های – خدا – راست گو را – دوست. 
خدا آدم های راست گو را دوست دارد.    8- اسم محلٌی دو پرنده و دو گل را که در شهر و روستای شما وجود دارد بنویسید: 

قناری – گنجشک – گل سرخ – گل مریم.  
عنوان : طرح درس بخوانیم


 

موضوع : از همه مهربان تر 

 

هدف های درس :

 

1 ـ آشنایی دانش آموزان با مفهوم دعا 

 

2 ـ تشویق دانش آموزان به انجام عبادت و دعا

 

3 ـ آشنایی با طرز رفتار با بزرگترها وکوچکترها

 

4 ـ ذکر نام چند دعا و حفظ کردن چند دعای کوتاه توسط دانش آموزان 

 

5 ـ شرکت در انجام مراسم صبحگاهی و قرائت دعا برای سایر دانش آموزان

 

ارزشیابی تشخیصی :

 

در ابتدای درس و قبل ازشروع تدریس درس جدید ارزشیابی تشخیصی از دروس گذشته به عمل می آوریم . مثلاً «بچه ها درس گذشته در مورد چه بود ؟» جواب می دهند :« در مورد حنایی و جوجه هایش ». می پرسیم :«بچه ها چرا حنایی و جوجه هایش همراه با دانه ،سنگ ریزه می خوردند ؟» می گویند :« برای اینکه دانه هایی که خورده اند بهتر هضم شود . »( 10 دقیقه )

آماده سازی و ایجاد انگیزه :

  

برای ایجاد انگیزه و هدایت ذهن دانش آموزان به سوی موضوع درس تصویری مانند تصویر زیر به دانش آموزان نشان می دهیم و از آنان سؤال می کنیم :« به نظر شما دراین تصویر پسر کوچلو چه می کند ؟» احمد می گوید :« آقا! دارد دعا می کند .» ادامه می دهیم :«عزیزانم ! در هنگام دعا به کدام سو می نشینیم وچگونه دعا را ذکر می کنیم ؟»

می گویند :« روبه قبله و دستهای خود را رو به آسمان بلند می کنیم و مؤدبانه خواسته های خود را از خداوند می خواهیم . »

می گوییم:« بله همان طور که وقتی از کسی خواسته ای داریم،مؤدبانه مطرح می کنیم ، حرف خود را با خدا هم مؤدبانه می گوییم . زیرا او مهربان است وبا مهربانی دعای تمام بندگان را می پذیرد . » (10 دقیقه 

ارئه درس جدید :

با توجه به اینکه دانش آموزان کلاس دوم با خواندن نماز دورکعتی آشنا شده اند ،به آنها پیشنهاد می کنیم که باهم به حیاط مدرسه رفته و وضو بگیریم . به وضوی آنها نظارت می کنیم و خود نیز با آنها همراه می شویم و سپس با دانش آموزان به نمازخانه ی مدرسه می رویم و با هم شروع به خواندن نماز می کنیم . پس از پایان نماز که بیشتر برای تمرین بود ،به آنها می گوییم :« بچه ها ! معمولاً بزرگترهای شما بعد از نماز در مسجد و یا خانه چه می کنند ؟»علی می گوید :« آقا اجازه ! ما که همراه پدرمان به مسجد می رویم ،نماز گزاران بعد از انجام نماز دعای فرج امام را می خوانند و برای سلامتی رهبر ونابودی ستمگران جهان دعا می کنند .»

او را مورد تشویق قرار می دهیم و ادامه می دهیم :«حالا که در مورد دعا صحبت می کنیم ،آیا می توانید بگو یید دعا یعنی چه ؟باهم مشورت کنید و نتیجه را به من بگویید .»

محمد نماینده ی گروه یک می گوید :« دعا یعنی حرف زدن با خدا و خواستن چیز هایی از او . مثلاً اینکه بگوییم خدایا مریض های بیمارستان را شفا بده .»

گروه های دیگر نیز حرف گروه یک را تا یید می کنند . 

می گوییم: « آفرین به نکته بسیار خوبی اشاره کردید ، چه خوب است در هنگام دعا کردن برای دیگران هم دعا کنیم مانند ، حضرت زهرا (س) که اول برای همسایه های خود دعا می کردند وسپس برای خود .»

امید می گوید : « اجازه آقا ما سال گذشته به مشهد مقدس رفتیم وآنجا برای همه دعا کردیم ، درآنجا هر کسی تلاش می کرد تا خود را به ضریح امام رضا برساند ودعا بخواند . من هم در آنجا برای سلامتی پدر ومادرم ورهبرم دعا کردم .امید وارم که خدا قبول کند .»

می گوییم : « بله بچه ها ! پس ما با خواندن دعا می توانیم با خدای مهربان حرف بزنیم .وخواسته های خود را از او بخواهیم .اما بچه ها چون شما ها کوچک هستید وقلب های پاکی دارید خداوند سریعتر خواسته های شما را قبول می کند .»

خداوند دعای نیکو کاران ، پرهیزکاران ، وکسانی که با دیگران با مهربانی رفتار می کنند را می پذیرد . 

 در پایان ، از دانش آموزان می خواهیم که به صورت فردی متن درس را بخوانند و خلاصه ی آن را در کلاس بگویند . (20 دقیقه )

ارزشیابی تکوینی :

در این مرحله آموزگار می تواند از درس مورد نظر سؤالاتی را مطرح نماید .مثل دعا یعنی چه ؟ چرا دعا می خوانیم ؟ و پاسخ های آنان را بشنود .(2 دقیقه )

تعیین تکلیف : 

به دانش آموزان می گوییم:«بچه ها ! برای جلسه ی بعدی دعا هایتان را آماده کنید و در سر صف در مراسم صبحگاهی بخوانید . و از بزرگتر هایتان سؤال کنید و نام چند دعا به غیر از دعای فرج را بنویسید .ونیزاز بزرگترها بپرسید که چه کار کنیم تا دعا هایمان قبول شود.» (3 دقیقه ) 
Most powrful metasearch engine Glseek.com

Best Metasearch Engine In The World